Kodex hráče DE - Již neplatný kodex

01.01.2013 00:00

KODEX HRÁČE DARK ELFA
(již neplatný)
PREAMBULE
Dark elf jest hrou a jako takový by měl hráče bavit, být pro ně potěšením, odpočinkem, zábavou, měl by rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti, inteligenci, schopnost komunikovat a spolupracovat. Hráči, kteří úmyslně kazí hru ostatním, neumějí prohrávat a nerespektují pravidla hry, nejsou mezi námi vítáni a jejich bídné duše nechť jsou ponechány napospas lvům a supům.
§1
a) Hráči jsou povinni, se při výběru jmen vládců, hrdinů a aliancí, jakož i při veškeré komunikaci v rámci DE, zdržet jakýchkoli projevů vulgarity a nesnášenlivosti.
b) Hráči nesmí napodobovat herní nicky jiných hráčů tak, aby jiné uváděli v omyl.
c) Hráči nesmí napodobovat názvy aliancí jiných klanů tak, aby jiné uváděli v omyl.
§2
V jedné lize může hráč mít naráz registrovaného pouze jednoho vládce. Vícenásobná registrace - mulťáctví - se zakazuje.
§3
V průběhu hry je možné uzavírat smlouvy:
a) systémové (mezi zeměmi) - nabízené herním systémem v nabídce Smlouvy,
b) herní (mezi hráči a aliancemi) - lokální, alianční, jiné - sjednané individuálně mezi hráči a aliancemi.
§4
Útok přes systémovou smlouvu není protiprávní  a jako takový nebude nijak postihován.
§5
Uzavřené herní smlouvy musí být bez výjimky dodrženy. Kdo poruší herní smlouvu, bude potrestán podle tohoto Kodexu.
§6
Herní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se na celém jejím obsahu prostřednictvím systémové komunikace DE (poštou či fórum) shodnou obě smluvní strany, totéž platí i o jejích změnách.
§7
Není možné se dovolávat podmínek, které nebyly mezi stranami sjednány.
a) Pokud si strany nedomluví jinak, tak každá mírová smlouva zakazuje útoky, magii a umožnění volného průchodu třetí straně a stanovuje výpovědní lhůtu v délce 24 hodin pro klasickou ligu nebo 3 přepočty v lize akční.

b) Soudný den není brán jako nevyžádaná magie a tudíž jeho seslání na svou vlastní či neutrální zem není porušení klasické mírové smlouvy, pokud jeho seslání není ve smlouvě zakázáno. 

c) Pokud si strany nedomluví jinak, tak se kapitulací aliance rozumí zákaz útoků, magie, umožnění volných průchodů a magické podpory mimosmluvní strany. Smlouva začíná platit v klasické lize následující přepočet po jejím sjednání. Na členy, kteří vystoupí z aliance před začátkem platnosti, se kapitulace nevztahuje.
d) Zánikem aliance nezaniknou její smlouvy, ale převádí se na novou alianci, pokud si ji vytvoří vládci ze staré aliance.
 

§8
Herní smlouva může být řádně ukončena pouze:
a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
b) výpovědí dle smluvních podmínek,
c) jiným sjednaným způsobem.
§9
V případě porušení herní smlouvy se poškozené straně přiznává právo na sebeobranu. Případné překroucení sebeobrany či nepřiměřené reakce posoudí RS.
§9a
Hráči jsou povinni v přiměřené lhůtě splnit své platně uzavřené smluvní povinnosti. Nebyla-li lhůta dohodnuta, určí ji na výzvu RS.
§10
Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, neznamená výpověď alianční smlouvy i výpověď smlouvy lokální.
§11 
a) Při vstupu do aliance v průběhu věku je hráč chráněn jejími aliančními smlouvami až po přepočtu následujícím po jeho vstupu, vázán je jimi ihned. 
b) Při výstupu z aliance v průběhu věku je hráč chráněn i vázán alianční smlouvou své bývalé aliance do přepočtu hracího dne, ve kterém z aliance vystoupil. 
c) Pokud není mezi aliancemi stanovena jinak, výpovědní lhůta je 24 hodin. 
d) U mezialiančních smluv platících do konce věku je jediná možnost vyvázání z takové smlouvy vystoupení z aliance do 24 hodin od uzavření smlouvy, jinak je jí hráč zavázán až do konec věku nezávisle na alianční příslušnosti. 
e) Vystoupí-li (či je vyhozen) hráč z aliance, nesmí do přepočtu herního dne, ve kterém z aliance vystoupil zaútočit ani kouzlit nevyžádanou magii na členy své bývalé aliance a hráči této aliance nesmí útočit a kouzlit nevyžádanou magii na něj. 
§12
Dále se zakazuje:
a) smluvené expování hrdinů,
b) nedůvodné protahování věků,
c) úmyslné předem dohodnuté přenechání vlastních zemí jiným vládcům, jakož i předem dohodnuté dobývání takových zemí (a to i za DE-kredity). Výjimkou jsou reparace, tedy navrácení zemí získaných v rozporu s platnými smlouvami.
d) zneužití poskytnutého přístupu k účtu ("klíčky") jiného vládce
§13
Ve hře je možné používat DE-kredity, a to formou:
a) nákupu systémem nabízených služeb,
b) v rámci smluvních vztahů mezi hráči a aliancemi, pokud obsah těchto smluvních vztahů neodporuje Kodexu.
§14
Sankce udělované Radou Starších za porušení pravidel hry jsou: 
a) výstraha, 
b) udělení barevně odlišeného mínuska Rady starších do charakteru vládce, 
c) zapsání nicku vládce na Black list, 
d) udělení cejchu, 
e) návrh na udělení BANu na vládce v lize 
f) návrh na vymazání vládce z ligy 
g) návrh na vymazání vládců hráče ze všech lig, 
h) návrh na udělení BANu na všechny vládce hráče, 
i) návrh na odebrání hrdinů a/nebo DE-kreditů vládci/vládcům hráče 
Rada Starších má též právo jako sankce udělit libovolnou kombinaci sankcí v závisloti na závažnosti provinění 
Sankce budou Radou ukládány podle konkrétních okolností každého případu, především s přihlédnutím ke stupni závažnosti provinění a jeho opakování. O návrhu Rady na vymazání vládce a BANu rozhodne Lord Pletron nebo jím určení admini s přihlédnutím k doporučení Rady.
§15
Rada Starších se při posuzování případů porušení tohoto Kodexu snaží před případným udělením sankce vést hráče k dobrovolné nápravě porušeného pravidla.