Smlouvy v DE - část 1 - Obecný úvod

14.09.2010 20:41

Diplomacie v DE je jedním důležitých prvků, které činí hru zajímavější. Umění hrát někdy nestačí, naopak se čím dál více ukazuje, že diplomacie se stává stále důležitější částí DE.

Pro diplomacii je typické uzavírání různých smluv mezi hráči. Je nutné odlišit systémové smlouvy a smlouvy herní, které si hráči uzavírají přes poštu.
Náš seriál se bude zabývat smlouvami herními.
V prvním díle si rozebereme obecné náležitosti, co by smlouva měla obsahovat, jaké vztahy si můžeme upravit a co dělat, když nám ji druhá strana poruší.
Pro úvod si zodpovíme několik základních otázek.

1. Co je to herní smlouva?
Je to taková smlouva, kterou si hráči uzavřou přes poštu v DE, která upravuje např. mír, podmínky spolupráce a podobně.
(§3 V průběhu hry je možné uzavírat smlouvy:

 • systémové (mezi zeměmi) – nabízené herním systémem v nabídce Smlouvy, 
 • herní (mezi hráči a aliancemi) – lokální, alianční – sjednané individuálně mezi hráči a aliancemi.)


2. Co může taková smlouva upravovat?
Většina smluv upravuje mírové podmínky či spolupráci mezi dvěma hráči. Můžeme se setkat také s aliančními smlouvami, které upravují vztahy aliancí – mírové, spolupráce, etc. V zásadě si mohu smlouvou upravit jakoukoliv věc. Pozor! Nelze smlouvou obejít Kodex a upravit si vztahy, které Kodex DE zakazuje! Je to přenechávání zemí, expování hrdinů či jiné, které by odporovaly povaze Kodexu.

3. Jak ji mám uzavřít?
Klasickou cestou je poslat nabídku s textem smlouvy přes poštu a počkat na přijetí či nepřijetí. Je dobré si takovou smlouvu označit jako nesmazatelnou (ikona „N") pokud bude přijata, aby v případě sporu nemohla druhá strana případný text smazat.

4. Jak ji mohu vypovědět?
Smlouvu lze vypovědět opět poštou, pokud nebyla uzavřena do konce věku či omezena její výpověď. Pokud byla stanovená výpovědní lhůta, je smlouva stále platná ke konci uplynutí výpovědní lhůty!

5. Co dělat, když dojde k porušení?
Prvotní věcí by mělo být oslovení druhé strany s žádostí o vysvětlení (každý se může splést, omylem něco porušit) a žádat reparace (formou magie, vrácení zemí, deky, etc). Pokud strana nechce spolupracovat, obrátit se na Radu Starších, která spor začne řešit. V tomto případě je nutné napsat zprávu do pošty RS, jasně popsat situaci, která se stala, a připravit si důkazy.

Odpověděli jsme si na základní otázky. Nyní se přesuneme na konkrétnější popsání celé obecné problematiky. Nastíníme několik zásad, kterých bychom se měli držet.
 

 • Při komunikaci s hráči jednáme slušně a respektujeme se – je dobré aspoň na úvod napsat „ahoj"
 • Smlouvy píšeme jasně a výstižně! Nesnažíme se příliš používat květnaté fráze, pokud u druhé strany mohou vyvolat omyl. 
 • Snažíme se ale zároveň psát smlouvy tak, abychom měli maximum věcí ošetřených – zvláště v případech, kdy hrajeme s někým, koho dobře neznáme.
 • Před uzavřením smlouvy si pročíst charakter vládce, abychom měli přehled, zda třeba neporušil již dříve smlouvy – pokud ano, jsme více opatrní!
 • Přijaté smlouvy si označujeme jako nesmazatelné (ikona „N")
 • Sami neporušujeme smlouvy! 
 • 7.V případě, že nám není jistý výklad smlouvy, nevíme, jak ji napsat, či se dostaneme do problému tak kontaktujeme Radu Starších, která Vám ráda pomůže.


Nyní k samotnému uzavření smlouvy. Průběh si nejlépe zdokumentujeme na bodech Kodexu DE.
1. Nabídka smlouvy - nutné poslat přes poštu v DE! Doporučuji k textu návrhu smlouvy připojit také do kdy je návrh platný.
2. Reakce druhé strany:

 • přijetí návrhu – musí být jasné (např. „přijímám", „ok, beru", etc); vyhněte se nejasných opovědí 
 • odmítnutí – podobný komentář jako výše – jasné odmítnutí. Podle mého názoru je i útok druhé strany projevem odmítnutí, který ovšem nesdílí někteří jiní členi RS
 • nereagování – lze se setkat i s tímto postojem, který někteří hráči odsuzují, jiní berou jako strategii. Proto mé doporučení o délce platnosti návrhu smlouvy.
 • návrh na změnu smlouvy - zde bych upozornil na §6 Kodexu, který stanovuje okamžik uzavření smlouvy (také související §7 Kodexu DE)
  §6 Herní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se na celém jejím obsahu prostřednictvím systémové komunikace DE shodnou obě smluvní strany, totéž platí i o jejích změnách.
  §7 
  Není možné se dovolávat podmínek, které nebyly mezi stranami sjednány.

3. Ukončení smlouvy – zde bych upozornil na §8 Kodexu DE, který stanovuje řádné způsoby ukončení. Jiný způsob je nedovolený, tedy neplatný. Častým jevem je tzv. výpovědní lhůta, kdy je smlouva platná do konce uplynutí této lhůty (např. 24hodin). Lze se také setkat se smlouvou, která platí do konce věku, takovou to smlouvu nelze vypovědět.
§8
Herní smlouva může být řádně ukončena pouze:
a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
b) výpovědí dle smluvních podmínek,
c) jiným sjednaným způsobem.


Pokud dojde k porušení herní smlouvy má poškozená strana právo na sebeobranu, viz. §9 Kodexu DE. Doporučuji nejdříve vyjednat nápravu svépomocí, pokud nelze, pak kontaktovat RS.
§9
V případě porušení herní smlouvy se poškozené straně přiznává právo na sebeobranu.


Posledním bodem je tzv. nadřazenost smluv. V DE platí obecný princip, že lokální smlouva je nadřazena smlouvě alianční, pokud není stanoveno jinak, viz. §10 Kodexu DE.
§10
Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, neznamená výpověď alianční smlouvy i výpověď smlouvy lokální.


Myslím, že jsme vyčerpali obecnou část tohoto tématu. Dalo by se samozřejmě napsat více, ale účelem je popsat hráčů základní prvky. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, pište je přímo členům RS.

V příštím díle budeme rozebírat problematiku „Mírových smluv".


by Paladinek