Kodex hráče Dark Elfa

(platný od 15.12. 2014)

 

§1 
a) Rada Starších bez výjimky zpracovává všechny podněty od hráčů a to i takové, které neobsahuje tento Kodex. Zakazuje se jakékoliv jednání, které se příčí smyslu a účelu tohoto Kodexu, jakož i jednání, které se příčí zásadám poctivé hry. 
b) Veškerá rozhodnutí Rady Starších, která nejsou založena na Kodexu musí být odsouhlasena jednohlasně celou Radou. 

§2 
Hráči jsou povinni se zdržet jakýchkoli projevů vulgarity, nesnášenlivosti a napodobování herních nicků jiných hráčů či názvů aliancí jiných klanů tak, aby ostatní neuváděli v omyl. 

§3 
Zakazuje se: 
a) vícenásobná registrace do jedné ligy (mulťáctví) 
b) záměrné zneužití cizího účtu (tj. bez vědomí majitele) 
c) smluvené expování hrdinů, 
d) bezdůvodné protahování věků, 
e) úmyslné předem dohodnuté přenechání vlastních zemí jiným vládcům. Výjimkou jsou reparace, tedy navrácení zemí získaných v rozporu s platnými smlouvami. 

§4 
V průběhu hry je možné uzavírat smlouvy: 
a) systémové (mezi zeměmi) – nabízené herním systémem v nabídce Smlouvy - útok přes tyto smlouvy není protiprávní a jako takový nebude nijak postihován, 
b) herní (mezi hráči a aliancemi) – lokální, alianční, jiné – sjednané individuálně mezi hráči a aliancemi - tyto smlouvy musí být bez výjimky dodrženy, kdo poruší herní smlouvu, bude potrestán podle tohoto Kodexu. 

§5 
Herní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se na celém jejím obsahu shodnou prostřednictvím systémové komunikace DE (poštou či fórum) obě smluvní strany, totéž platí i o jejích změnách. RS doporučuje danou komunikaci zálohovat nebo ji v poště tlačítkem "N" označit jako nesmazatelnou. 

§6 
Není možné se dovolávat podmínek, které nebyly mezi stranami sjednány. Pokud si strany nedomluví jinak, tak: 
a) každá mírová smlouva zakazuje útoky, magii a umožnění volného průchodu třetí straně a stanovuje výpovědní lhůtu v délce 24 hodin pro klasickou ligu, 1 přepočet pro nevíkendovou ligu nebo 3 přepočty v lize akční, 

b) hráč uzavírající klasický mír, nesmí mít aktivní volný průchod, který by ohrozil hráče, se kterým mír uzavírá,
c) soudný den není brán jako nevyžádaná magie a tudíž jeho seslání na svou vlastní či neutrální zem není porušení klasické mírové smlouvy
d) klasickou kapitulací se rozumí zákaz útoků, nevyžádané magie, volných průchodů třetí straně a vytvoření, svévolné podpory kultu. Kapitulace neznamená automatickou podporu kultu, toto je na domluvě mezi stranami. Smlouva začíná platit v klasické lize následující přepočet po jejím sjednání. V případě kapitulace aliance se na členy, kteří vystoupí z aliance před začátkem platnosti, kapitulace nevztahuje, 
e) zánikem aliance nezaniknou její smlouvy, ale převádí se na novou alianci, pokud ji vytvoří vládci ze staré aliance. 

§7 
Herní smlouva může být řádně ukončena pouze: 
a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, 
b) výpovědí dle smluvních podmínek, 
c) jiným sjednaným způsobem. 

§8 
a) V případě porušení herní smlouvy se poškozené straně přiznává právo na sebeobranu. Poškozený má taktéž nárok na odškodnění v případě, že přišel k újmě na majetku. Přiměřenost sebeobrany a nárok na odškodnění posoudí RS vzhledem ke vzniklé situaci. 
b) Hráči jsou povinni v domluvené lhůtě splnit své platně uzavřené smluvní povinnosti. Nebyla-li lhůta dohodnuta, určí ji na výzvu RS. 
c) Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, neznamená výpověď alianční smlouvy i výpověď smlouvy lokální.

§9 
a) Při vstupu do aliance v průběhu věku je hráč chráněn a vázán jejími aliančními smlouvami až po přepočtu následujícím po jeho vstupu.
b) Při výstupu z aliance v průběhu věku je hráč chráněn i vázán alianční smlouvou své bývalé aliance do přepočtu hracího dne, ve kterém z aliance vystoupil. 
c) Pokud není mezi aliancemi stanovena jinak, výpovědní lhůta je 24 hodin. 
d) U mezialiančních smluv platících do konce věku je jediná možnost vyvázání se z takové smlouvy vystoupení z aliance do 24 hodin od uzavření smlouvy, jinak je jí hráč zavázán až do konec věku nezávisle na alianční příslušnosti. 
e) Vystoupí-li (či je vyhozen) hráč z aliance, nesmí do přepočtu herního dne, ve kterém z aliance vystoupil, zaútočit ani kouzlit nevyžádanou magii na členy své bývalé aliance a hráči této aliance nesmí útočit a kouzlit nevyžádanou magii na něj. 

§10 
Sankce udělované RS za porušení pravidel hry jsou: 
a) výstraha a reparace v jakékoliv stanovené míře, tj. navrácení neprávem dobytých zemí, kouzlení atd. 
b) udělení barevně odlišeného mínuska Rady starších s popisem co hráč učinil do charakteru vládce, 
c) vymazání vládce z ligy/vládců hráče ze všech lig, 
d) zapsání nicku/ů vládce na Black list a udělení cejchu/ů (na libovolnou dobu), 
e) udělení BANu na vládce v lize/všechny vládce hráče. (na libovolnou dobu), 
f) odebrání hrdinů a/nebo DE-kreditů vládci/vládcům hráče.