Čestný hráč

17.09.2010 07:57

Výsledky literární soutěže "Čestný hráč". Pro některé se to možná stane vzorem chování...:

Autor: Gentleman
Kterako se dobré pověsti těšiti, čestným zván býti a ideálu gentlemanství se přiblížiti 

Zajisté by se slušelo formulovat jakýsi úvod, který by se pokusil zodpovědět otázku, proč bychom o nějakou tu aureolu čestného hráče, potažmo hráče-gentlemana, měli usilovat. Čtení by to bylo jistě velmi zdlouhavé a těžko stravitelné, navíc věřím, že naprosto každý se po určité době přemýšlení jasné odpovědi dobere. Podívejme se proto raději, jak konkrétně může hráč něčeho takové ve světě DarkElfa docílit. Řeč bude samozřejmě o naprostých ideálech, jichž ačkoli asi nikdy nedosáhneme, se vytrvale dosáhnout snažíme.

1) Čestný hráč dostojí svému slovu (či slovu svého velitele) nezávisle na tom, zda je nebo není označeno za nesmazatelné, zda zaznělo v poště, na fóru, v IM komunikaci či jen tak mezi řečí u piva.

2) Čestný hráč mluví co se objektivních věcí týče pravdu, pravdu a nic než pravdu. Milosrdné lži se dopouští pouze v zájmu bližního, zřídka a nerad. 

3) Čestný hráč komunikuje, na poštu odpovídá vždy, bez zbytečného prodlení a bez mlžení. Odpověďí "Ano," "Ne," "Vyjádřím se do..." (zde samozřejmě platí bod 1) se od čestného hráče dočkáme, odpovědí "Nevim," "Možná" či "" (tedy žádná odpověď) nikoli.

4) Čestný hráč uznává zásadu "8 a dost," devátý, desátý a další členové (či aliance typu "podpůrná jednotka," "B-team") s aliancí spolupracující jsou pro něho tabu, mrtvé aliančníky nenahrazuje stále novými hráči (tzv. aliance-hydra).

5) Čestný hráč neuplácí a uplácet se nenechá, případná deková odměna není podmínkou spolupráce, ale jejím případným (!) oceněním. Deky či jiná potěšení čestný hráč nikdy nevyžaduje, byť je třeba očekává (čestný partner mu je samozřejmě rád sám dá).

6) Čestný hráč nikdy nezradí alianci, mezi aliancemi zásadně "necestuje." Neodlogne se, není-li to bezpodmínečně nutné, neodloguje se beze slova. Odehrává pravidelně a pokud jen trochu může, sám.

7) Čestný hráč nemá nikdy problém omluvit se za případné pochybení, jeho okamžitou nápravu považuje za samozřejmost. Pokud omylem poruší mír, sám se omluví a navrhne řešení, nečeká na výzvu poškozeného.

8) Čestný hráč nedělá věci proto, že jsou výhodné, ale protože jsou správné. Z pozice neutrálního hráče (aliance) se vždy staví na stranu toho slabšího, v zájmu dobré a zábavné hry a vyššího principu mravního.

9) Čestný hráč si váží těchto pravidel natolik, že je neporuší pro něco tak malého, jako je vítězství. Lepší čestná prohra, než podlé vítězství, lepší zemřít se ctí, než žít s ostudou.

Než se podíváme na zásady gentlemanství, je třeba zmínit, že to má se ctí pramálo společného, statisticky řečeno jde o jevy nezávislé. Opakem cti budiž podlost, opakem gentlemanství buranství. Může být jak čestný buran, tak naopak podlý gentleman, vedle očekávaných podlého burana a čestného gentlemana. Proto rozlišujme!

A) Gentleman se ke každému chová s úctou, respektem či přinejmenším netečnou zdvořilostí, takové chování považuje za naprostou samozřejmost, byť si ho druhá strana třeba nezaslouží.

B) Gentleman se vyjadřuje kultivovaně, nevypustí z úst (prostřednictvím klávesnice) urážky, než "Za*ebaný ko*ot" řekne "Proradný dareba." Nevolí zbytečně silná slova a konfrontační tón, snaží se vyvarovat impulzivního jednání. Horká hlava – holé neštěstí.

C) Gentleman vždy hledá chybu napřed u sebe, byť by si byl třeba jistý, že se žádné nedopustil a že chyba je na straně druhého. Však jemu to dojde – chytrému napověz, hloupé hráče nemáme.

D) Gentleman chválí zřídka a upřímně, kritizuje často a empaticky. Kritika nemá za cíl druhého znemožnit, ale naopak mu pomoci. Lepší žádná kritika, než kritika nekonstruktivní.

E) Gentleman je bezúhonný, snaží se jít příkladem, být morální autoritou. To vše samozřejmě tak nějak mimochodem.

F) Gentleman, uchýlí-li se k použití metody výsměchu, činí tak krátce a úderně, s humorem, nikdy blahosklonně.

G) Gentleman v hodnocení různých situací minimalizuje použití emotivně zabarvených výrazů, stížnosti a kritiku neodbývá slovem "nebrečte," slovo "ubohost" ve všech jeho modifikacích budiž zapovězeno.

H) Gentleman nikdy nepovažuje druhého za nepřítele, oponenta, vždy za partnera (byť třeba partnera s naprosto opačnými názory, zájmy a cíli).

I) A základem je samozřejmě správný nick. :-)

Autor: Velmistr
Čestný hráč 
Idea čestnosti a latinská i německá etymologie splynula takto se ctí, takže jest na čase, pozdržeti se při pozorování tohoto odstavce v učení rytířství.
Za všech okolností mám pamatovat na to, že mám svou čest. Nebudu jednat tak, jak by to bylo pod mou úroveň.
současné společnosti hovoříme o cti buďto tam, kde ji někdo ztratil, anebo kde se za něco zaručujeme vlastní osobou a její ctí – například při přísaze a slavnostním slibu. Pojmy jako „čestný (nečestný) člověk" nebo „čestné slovo" se však stále užívají a mají i svoji váhu. S představou cti souvisí také pocty a vyznamenání
Čest (od slovesa ctíti) je to, čím si člověk zasluhuje i získává úctu a důvěru a co ztrácí podvodem, zradou, zbabělostí, tedy tam, kde zklamal důvěru druhých, kteří se na něho spoléhali.
"Není to titul, co dává člověku čest, nýbrž člověk, který dodává čest titulu." (Machiavelli)
Idea Čestného Hráče: 
Idea (řecké idea nebo eidos) znamená původně podobu, vzhled.
Čestný hráč ví ,že nic není dokonalé a musí si to umět si to přiznat.
Jeho čest je jeho život, jak srostlý v jedno. Brání svoji čest a spravedlnost do posledního dechu .
Idea cti je velmi odlišná pro každého ale pravá čest je harmonicky propojena s morálkou hráče ,pravidly a řádem.
Něco si povězme jak by měl vypadat opravdu ryze čestný hráč -ale na něj přeci má každý jiný metr a jinou míru a proto je navýsost složité naprosto přesně definovat čestného hráče.
Čest je spojena se svědomím a spravedlností. Samozřejmě pravidla jsou vlastně neživá čest.
Bez pravidel a cti by byla anarchie tedy stavem kde neplatí žádný řád a pořádek.Je to zmatek a nepořádek.Ve společnosti dochází k anarchii během revoluce , kdy už neplatí starý společenský řád a nebyl nastolen nový.
Čestný hráč má jednat od srdce má mluvit z duše a myslet upřímně. Čestný hráč nedokáže lhát ani podvádět,krást nebo vydírat ani uhýbat.Postaví se vždy zlu čelem.Čestný hráč je vlastně ztělesněním dobra .Je to anděl který přináší světlo do zlého života který je kolem nás.Čestný hráč je nekonečné světlo které svítí ve tmě a nikdy vás nikdy neopustí.Čest je Dobro.Čest je harmonie a rovnováha spravedlnosti,dobroty a nefalšovanosti.Je čistá jako kapky rosy na trávě které ráno dopadnou na zem. Duše čestných bojovníků se změní ve kapky deště , protože jedině voda je čistá jako čest.

KODEX CTI: 
Pomáhat slabším proti bezpráví.
Bojovat proti zlu za všech Okolností
Dbát svého Dobrého jména
Nelhat a nepodvádět za účelem vlastního obohacení.