Změny v Kodexu

14.12.2014 21:13

Nyní tedy článek popisující změny v Kodexu aka nějaké to povídání kolem.

Při tvorbě znění Nového Kodexu nám šlo převážně o zjednodušení a zkrácení celého textu, což si myslím, že se nám víceméně povedlo. Mnoho zbytečných slovních obratů bylo vyškrknuto, byla odstraněna celá Preambule a taktéž bylo mnoho částí různých paragrafů sloučeny do jiných, převážně kvůli jejich vlastním souvislostem a logickému uspořádání celého Kodexu. 

Další bod při tvorbě nového Kodexu byl vložit do textu těchto pravidel něco, co by nám umožnilo efektivně trestat různé přestupky a provinění nad rámec explicitního znění Kodexu. To se nám dle mého podařilo taktéž poměrně úspěšně a to v podobě §1

Pojďme si nyní tyto změny přehledně popsat a vysvětlit (vždy bude uvedeno původní znění vs. nové znění a poté důvod změny).

 

§1
a) Hráči jsou povinni, se při výběru jmen vládců, hrdinů a aliancí, jakož i při veškeré komunikaci v rámci DE, zdržet jakýchkoli projevů vulgarity a nesnášenlivosti.
b) Hráči nesmí napodobovat herní nicky jiných hráčů tak, aby jiné uváděli v omyl.
c) Hráči nesmí napodobovat názvy aliancí jiných klanů tak, aby jiné uváděli v omyl.

vs.

§2

Hráči jsou povinni se zdržet jakýchkoli projevů vulgarity, nesnášenlivosti a napodobování herních nicků jiných hráčů či názvů aliancí jiných klanů tak, aby ostatní neuváděli v omyl. 
 

- myslím si, že důvod je jasný, zbytečné a zdlouhavé povídání bylo zklráceno na jednu efektivní všepojímající větu.

 

§2
V jedné lize může hráč mít naráz registrovaného pouze jednoho vládce. Vícenásobná registrace – mulťáctví – se zakazuje.
a

§12
Dále se zakazuje:
a) smluvené expování hrdinů,
b) nedůvodné protahování věků,
c) úmyslné předem dohodnuté přenechání vlastních zemí jiným vládcům, jakož i předem dohodnuté dobývání takových zemí (a to i za DE-kredity). Výjimkou jsou reparace, tedy navrácení zemí získaných v rozporu s platnými smlouvami.
d) zneužití poskytnutého přístupu k účtu („klíčky") jiného vládce

vs.

§3 
Zakazuje se: 
a) vícenásobná registrace do jedné ligy (mulťáctví) 
b) záměrné zneužití cizího účtu (tj. bez vědomí majitele) 
c) smluvené expování hrdinů, 
d) bezdůvodné protahování věků, 
e) úmyslné předem dohodnuté přenechání vlastních zemí jiným vládcům. Výjimkou jsou reparace, tedy navrácení zemí získaných v rozporu s platnými smlouvami.


- jedná se zde o prosté sloučení dvou paragrafů na základě logiky. Pokud se něco zakazuje, mělo by to být napsáno přehledně u sebe, rozdělovat to do dvou paragrafů je nesmyslné.

 

§3
V průběhu hry je možné uzavírat smlouvy:
a) systémové (mezi zeměmi) – nabízené herním systémem v nabídce Smlouvy,
b) herní (mezi hráči a aliancemi) – lokální, alianční, jiné – sjednané individuálně mezi hráči a aliancemi.
a
§4
Útok přes systémovou smlouvu není protiprávní  a jako takový nebude nijak postihován.
a
§5
Uzavřené herní smlouvy musí být bez výjimky dodrženy. Kdo poruší herní smlouvu, bude potrestán podle tohoto Kodexu.
vs.

§4 
V průběhu hry je možné uzavírat smlouvy: 
a) systémové (mezi zeměmi) – nabízené herním systémem v nabídce Smlouvy - útok přes tyto smlouvy není protiprávní a jako takový nebude nijak postihován, 
b) herní (mezi hráči a aliancemi) – lokální, alianční, jiné – sjednané individuálně mezi hráči a aliancemi - tyto smlouvy musí být bez výjimky dodrženy, kdo poruší herní smlouvu, bude potrestán podle tohoto Kodexu. 

- opět je zde jasně vidět sloučení a lehce upravené znění několika na sebe navazujících paragrafů v jeden přehlednější.

 

§6
Herní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se na celém jejím obsahu prostřednictvím systémové komunikace DE (poštou či fórum) shodnou obě smluvní strany, totéž platí i o jejích změnách.
vs.

§5 
Herní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se na celém jejím obsahu shodnou prostřednictvím systémové komunikace DE (poštou či fórum) obě smluvní strany, totéž platí i o jejích změnách. RS doporučuje danou komunikaci zálohovat nebo ji v poště tlačítkem "N" označit jako nesmazatelnou. 

- zde pouze přibylo oficiální RS stanovisko k zálohování zpráv v poště, v podstatě žádná novinka.

 

§7
Není možné se dovolávat podmínek, které nebyly mezi stranami sjednány.
a) Pokud si strany nedomluví jinak, tak každá mírová smlouva zakazuje útoky, magii a umožnění volného průchodu třetí straně a stanovuje výpovědní lhůtu v délce 24 hodin pro klasickou ligu nebo 3 přepočty v lize akční.

b) Soudný den není brán jako nevyžádaná magie a tudíž jeho seslání na svou vlastní či neutrální zem není porušení klasické mírové smlouvy, pokud jeho seslání není ve smlouvě zakázáno. 

c) Pokud si strany nedomluví jinak, tak se kapitulací aliance rozumí zákaz útoků, magie, umožnění volných průchodů a magické podpory mimosmluvní strany. Smlouva začíná platit v klasické lize následující přepočet po jejím sjednání. Na členy, kteří vystoupí z aliance před začátkem platnosti, se kapitulace nevztahuje.
d) Zánikem aliance nezaniknou její smlouvy, ale převádí se na novou alianci, pokud si ji vytvoří vládci ze staré aliance.

vs.

§6 
Není možné se dovolávat podmínek, které nebyly mezi stranami sjednány. Pokud si strany nedomluví jinak, tak: 
a) každá mírová smlouva zakazuje útoky, magii a umožnění volného průchodu třetí straně a stanovuje výpovědní lhůtu v délce 24 hodin pro klasickou ligu nebo 3 přepočty v lize akční, 
b) soudný den není brán jako nevyžádaná magie a tudíž jeho seslání na svou vlastní či neutrální zem není porušení klasické mírové smlouvy
c) klasickou kapitulací aliance se rozumí zákaz útoků, nevyžádané magie, volných průchodů třetí straně a vytvoření, podpory vlastního kultu. Kapitulace neznamená automatickou podporu kultu, toto je na domluvě mezi aliancemi. Smlouva začíná platit v klasické lize následující přepočet po jejím sjednání. Na členy, kteří vystoupí z aliance před začátkem platnosti, se kapitulace nevztahuje, 
d) zánikem aliance nezaniknou její smlouvy, ale převádí se na novou alianci, pokud ji vytvoří vládci ze staré aliance. 

- pouze lehká úprava znění, větší změny zaznamenal jen bod c) kde jsme se více rozepsali o "nepsaných" podmínkách kapitulace.

 

§8
Herní smlouva může být řádně ukončena pouze:
a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
b) výpovědí dle smluvních podmínek,
c) jiným sjednaným způsobem.

- tento paragraf jako jediný neprošel žádnou změnou či úpravou, a to ani funkční ani ve změní samotném. Naleznete ho tedy v Novém Kodexu úplně stejný.

 

§9
V případě porušení herní smlouvy se poškozené straně přiznává právo na sebeobranu. Případné překroucení sebeobrany či nepřiměřené reakce posoudí RS.
a
§9a
Hráči jsou povinni v přiměřené lhůtě splnit své platně uzavřené smluvní povinnosti. Nebyla-li lhůta dohodnuta, určí ji na výzvu RS.
a
§10
Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, neznamená výpověď alianční smlouvy i výpověď smlouvy lokální.

vs.

§8 
a) V případě porušení herní smlouvy se poškozené straně přiznává právo na sebeobranu. Poškozený má taktéž nárok na odškodnění v případě, že přišel k újmě na majetku. Přiměřenost sebeobrany a nárok na odškodnění posoudí RS vzhledem ke vzniklé situaci. 
b) Hráči jsou povinni v domluvené lhůtě splnit své platně uzavřené smluvní povinnosti. Nebyla-li lhůta dohodnuta, určí ji na výzvu RS. 
c) Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, neznamená výpověď alianční smlouvy i výpověď smlouvy lokální.

- paragrafy zde byly logicky sloučeny. Změnu zaznamenal pouze §9, nyní jako §8 a). Je to jasné, mohou nastat určité specifické situace, kdy je např. vážným porušením Kodexu zabit hrdina. Hráč má tedy nárok na odškodnění, což posoudí RS.

 

§11 
a) Při vstupu do aliance v průběhu věku je hráč chráněn jejími aliančními smlouvami až po přepočtu následujícím po jeho vstupu, vázán je jimi ihned. 
b) Při výstupu z aliance v průběhu věku je hráč chráněn i vázán alianční smlouvou své bývalé aliance do přepočtu hracího dne, ve kterém z aliance vystoupil. 
c) Pokud není mezi aliancemi stanovena jinak, výpovědní lhůta je 24 hodin. 
d) U mezialiančních smluv platících do konce věku je jediná možnost vyvázání z takové smlouvy vystoupení z aliance do 24 hodin od uzavření smlouvy, jinak je jí hráč zavázán až do konec věku nezávisle na alianční příslušnosti. 
e) Vystoupí-li (či je vyhozen) hráč z aliance, nesmí do přepočtu herního dne, ve kterém z aliance vystoupil zaútočit ani kouzlit nevyžádanou magii na členy své bývalé aliance a hráči této aliance nesmí útočit a kouzlit nevyžádanou magii na něj. 

vs.

§9 
a) Při vstupu do aliance v průběhu věku je hráč chráněn a vázán jejími aliančními smlouvami až po přepočtu následujícím po jeho vstupu.
b) Při výstupu z aliance v průběhu věku je hráč chráněn i vázán alianční smlouvou své bývalé aliance do přepočtu hracího dne, ve kterém z aliance vystoupil. 
c) Pokud není mezi aliancemi stanovena jinak, výpovědní lhůta je 24 hodin. 
d) U mezialiančních smluv platících do konce věku je jediná možnost vyvázání se z takové smlouvy vystoupení z aliance do 24 hodin od uzavření smlouvy, jinak je jí hráč zavázán až do konec věku nezávisle na alianční příslušnosti. 
e) Vystoupí-li (či je vyhozen) hráč z aliance, nesmí do přepočtu herního dne, ve kterém z aliance vystoupil, zaútočit ani kouzlit nevyžádanou magii na členy své bývalé aliance a hráči této aliance nesmí útočit a kouzlit nevyžádanou magii na něj. 
 

- tento paragraf zůstal téměř beze změny, jediný drobný přepis naleznete hned v úvodu pod písmenem a), kde jsme na základě vašich připomínek změnily platnost aliančních smluv na nového či odcházející hráče aliance. 

 

§12
Dále se zakazuje:
a) smluvené expování hrdinů,
b) nedůvodné protahování věků,
c) úmyslné předem dohodnuté přenechání vlastních zemí jiným vládcům, jakož i předem dohodnuté dobývání takových zemí (a to i za DE-kredity). Výjimkou jsou reparace, tedy navrácení zemí získaných v rozporu s platnými smlouvami.
d) zneužití poskytnutého přístupu k účtu („klíčky") jiného vládce

- sloučeno s paragrafem 2 do §3 v novém znění.
 
§13
Ve hře je možné používat DE-kredity, a to formou:
a) nákupu systémem nabízených služeb,
b) v rámci smluvních vztahů mezi hráči a aliancemi, pokud obsah těchto smluvních vztahů neodporuje Kodexu.

- tento paragraf byl vyškrtnut úplně jako zcela zbytečný a nepotřebný. Každému je jasné, že ve hře lze používat DE-kredity a to tak, aby to nebylo v rozporu s Kodexem.
 
§14
Sankce udělované Radou Starších za porušení pravidel hry jsou: 
a) výstraha, 
b) udělení barevně odlišeného mínuska Rady starších do charakteru vládce, 
c) zapsání nicku vládce na Black list, 
d) udělení cejchu, 
e) návrh na udělení BANu na vládce v lize 
f) návrh na vymazání vládce z ligy 
g) návrh na vymazání vládců hráče ze všech lig, 
h) návrh na udělení BANu na všechny vládce hráče, 
i) návrh na odebrání hrdinů a/nebo DE-kreditů vládci/vládcům hráče 

Rada Starších má též právo jako sankce udělit libovolnou kombinaci sankcí v závisloti na závažnosti provinění 
Sankce budou Radou ukládány podle konkrétních okolností každého případu, především s přihlédnutím ke stupni závažnosti provinění a jeho opakování. O návrhu Rady na vymazání vládce a BANu rozhodne Lord Pletron nebo jím určení admini s přihlédnutím k doporučení Rady.
vs.
§10
Sankce udělované RS za porušení pravidel hry jsou: 
a) výstraha a reparace v jakékoliv stanovené míře, tj. navrácení neprávem dobytých zemí, kouzlení atd. 
b) udělení barevně odlišeného mínuska Rady starších s popisem co hráč učinil do charakteru vládce, 
c) vymazání vládce z ligy/vládců hráče ze všech lig, 
d) zapsání nicku/ů vládce na Black list a udělení cejchu/ů (na libovolnou dobu), 
e) udělení BANu na vládce v lize/všechny vládce hráče. (na libovolnou dobu), 
f) odebrání hrdinů a/nebo DE-kreditů vládci/vládcům hráče.

- znění paragrafu bylo upraveno tak, aby více odpovídalo skutečným možnostem a kombinacím trestů, které RS používají, taktéž byl paragraf zkrácen a bylo z něj odstraněno ono víceméně úplně zbytečné povídání.
 
§15
Rada Starších se při posuzování případů porušení tohoto Kodexu snaží před případným udělením sankce vést hráče k dobrovolné nápravě porušeného pravidla. 

- tento paragraf byl celý odstraněn jakožto zbytečný, navíc význam daného sdělení je a i nadále bude zaimplementován v Artikulých RS. 
 
 
Jelikož jsme projely již všechny změny v Kodexu, dostáváme se na konec článku. Je pravda, že byl poměrně dlouhý, na druhou stranu zase podrobně popisuje, co, jak a proč se změnilo. Díky za přečtení až sem. Toť vše.
 
- Bublifuk