Smlouvy v DE - část 4 - Zelího smlouva

06.12.2010 11:38

Dnes se Vám pokusím přiblížit tzv. Zelího smlouvu, která vznikla v lize 2M – hlavním účelem je zamezit spolupráci mezi aliancemi (zabránit paktování) a zlepšit tak pocit ze hry. Nastíním zde její znění, které samozřejmě může být modifikováno...neodpustím si pár kritických poznámek, ale to až dále...

Je nutné si uvědomit, že zelího smlouva je smlouva jako každá jiná – tedy musí se přijmout standardní cestou a platí pro ni věci zmíněné v našem dřívějším článku o smlouvách – i když zde platí menší odchylka, že se přijímá většinou skrz ligové fórum.

Jejím cílem je zabezpečit větší "požitek" ze hry, pokud se to tak dá říct, tím, že se zabrání paktování aliancí a spoluprací na ALIANČNÍ i LOKÁLNÍ úrovni. Tím pádem každá aliance hraje sama za sebe a měly by se projevit spíše hráčské kvality. Tímto zde klesá na významu umění diplomacie, což naopak upřednostňují jiní hráči.

Čím je Zelího smlouva speciální:
1) zákaz spolupráce aliancí i jednolivců
2) zákaz dobírání hráčů do ally po konci předem stanového dne
3) platí do konce věku
4) dovolená podpora kultu jiné alianci
5) spíše deklaratorní charakter – na úrovni gentlemanské dohody

ad 1) Jak jsem již zmínili dříve je to hlavní účel této smlouvy. Zabránění spoluprací, aby každá aliance hrála pouze za sebe. Je nutné ale zmínit, že se tímto nevylučují LOKÁLNÍ mírové smlouvy – tyto smlouvy mohou být uzavřeneny. Pozor ale na lokální spolupráci – ta je také nedovolená – např. kouzlení či průchody. Otázkou zde je, zda uzavření většího počtu lokálních mírů nenarušuje účel smlouvy.

ad 2) Toto pravidlo je použito konkrétně ve znění smlouvy v lize 2M. Jeho účel je prostý, zamezit dobírání hráčů pokud aliance není kompletní – tím se zabrání, aby aliance dobrala v pozdější fázi věku neutrála (farmáře), který by mohl získat pro ni rozhodující výhodu. Opět je zde snaha o stmelení a zdůraznění aliance jako celku, "jeden za všechny, všichni za jednoho". Úmyslně jsem napsal, že zákaz platí až po konkrétně zvoleném dnu – je to z důvodu, aby byla dána šance i nekompletní alianci v počáteční fázi věku dobrat jiné hráče, aby mohla zaplnit volná místa. Jako obvyklý den se volí den třetí až pátý, ale může být zvolen i jiný. Možno výjimky pro smazaného hráče, ale např. pouze pro jednoho.

ad 3) Je jasné, že pokud má smlouva splnit svůj účel a zamezit spolupráci je nutné, aby platila celý věk, proto je nutné ji pojmout jako smlouvu platnou do konce věku. Není zde tedy výpovědní lhůta pro vypovězení. Doporučuji do smlouvy jasně napsat, že ji nelze vypovědět, aby se předešlo případnému dohadování, i když dle mého názoru by i neuvedení tohoto bodu mohlo být vyřešeno výkladem.

ad 4) Toto ustanovení se může zdát na první pohled v protikladu s myšlenkou nespolupráce, ale opak je pravdou. Je zde dovoleno podpoření kultu druhé aliance, ALE bez jakékoliv odměny (DEKy, vojenská a magická pomoc).

ad 5) Tento bod jsem neoznačil sic jako hlavní, ale myslím, že je nutné ho zmínit. Ačkoli Zelího smlouvě říkáme smlouva, myslím, že není úplně typickou smlouvou. Jak jsem do podtitulku nadepsal, jedná se spíše o gentlemanskou dohodu – to ale neznamená, že by se její porušení nedalo předložit k posuzení RS. Jedná se spíše o to, že zde musí být vůle takovou to smlouvu podepsat a že je také vůle ji dodržet. Je mnoho cest, jak se dá smlouva obejít, proto bych řekl, že jsou zde dva momenty a to, že v lize je vůle mít takovou smlouvu a i když je napsána krátce, její text je dodržován a nikdo nehledá skulinky; pak je zde situace druhá, kdy ačkoli je smlouva obsáhlejší, tak se ji snaží někteří obejít. Proto si myslím, že Zelího smlouva se nedá použít v lize, kde nejsou jasně rozdělené aliance, není ochota všech ji přijmout a hlavně vůle ji dodržet! Toto je dle mého názoru její hlavní problém, že ji nelze použít ve většině lig, skoro si troufám říci, že by se dal spočítat tento počet na prstou jednorukého pyrotechnika. To ale neznamné, že je nepoužitlená, jen by chtělo, aby ji hráči chtěli a nebáli se ji použít.

Co do smlouvy dále napsat?
Možností je mnoho, proto zde napíšu pár příkladů, které by se daly uplatnit tam, kde není mezi hráči plná důvěra, a smlouvy se musí psát opravdu v širším měřítku.

a) popsání slova "spolupráce" – vojenská a magická (nedovedu si představit, že zde také dáme ekonomická, protože omezit (spíše dokázat) spolupráci na tržišti by bylo velmi komplikované) – doplnit o volné průchody
b) úprava výstupu hráčů z aliance, případně rozpadu aliance – jaké na něj platí podmínky
c) řešení vztahu k neutrálům
d) upřesnění podpory kultu
e) sankce za porušení smlouvy

Jak postupovat?
Začít komunikovat s veliteli aliancí, zda jsou pro myšlenku Zelího smlouvy; pokud ano, sepsání textu – doladění na ligové či aliančním; přijetí smlouvy – skrz ligové fórum (dát text do pošty a "N"); zveřejnění smlouvy na fóru, v komentáři, aby nedošlo k jejímu smazání; DODRŽET JI!

Další možné varianty?
Je možné, že v lize není možné uzavřít klasickou Zelího smlouvu – např. nesouhlas se zákazem přijetí hráčů během věku nebo naopak přidání zákazu lokálních mírů. Lze tedy sepsat smlouvu ve zkráceném znění, ale zde bych chtěl upozornit, že je problematické zda bude dodržována – tam, kde se objevují již v počátcích jednání rozpory mezi hráči je předpoklad, že může dojít k jejímu porušení. Každopádně by smlouva i tak měla mít bod, že platí do konce věku a že je zakázána mezialianční spolupráce – pokud tyto body nemá, pak to nemá již nic společného s myšlenkou Zelího smlouvy.

Pokud si nejste jisti textem smlouvy, který Vám byl nabídnut, nebo chcete sami napsat, obraťte se na RS, ráda Vám pomůže!

Vzor Smlouvy najdete jistě v lize 2M, kde je již standardem, pokud ne, dávám zde její možné znění.*
Toto je smlouva mezi aliancemi A, B, C a D.

V duchu této ligy se tímto aliance zavazují k tomu, že nebudou mít žádné dohody o míru a spolupráci (magické, ani vojenské, nebudou si poskytovat volné půchody na území třetí aliance) s jinými aliancemi a ani jednotlivci. Lokální míry jsou samozřejmě povoleny.

Aby se zamezilo mimoaliančnímu farmení vlastních hráčů, aliance může nabrat plný počet členů do konce 5. hracího dne. Pokud se tomu tak nestane, aliance již nesmí dobírat hráče (musí zůstat např. v 7 členech).
Naopak aliance smí dobrat jednoho hráče za jednoho hráče padlého či odlognutého.

Aliance smí podpořit kult jiné alianci, pokud chce. Nesmí jí za to být však poskytnuta žádná odměna (např. deková – možná je tu někdo zazovanej ) a to ani formou magického či vojenského smíru (kapitulace).

Tato smlouva platí celý věk pro všechny výše zmíněné aliance.
Prosím potvrzení souhlasu od velitelů všech aliancí...


* text z jednoho věku v 2M

by Paladinek