Staré Artikule RS

27.01.2015 14:14

Toto je staré, tedy již neplatné znění Artikulí RS. 

 

Článek I.
Zřizuje se Rada Starších Dark Elfa. Posláním Rady Starších je:
a) podle Kodexu hráče Dark elfa (dále jen „Kodex DE ") rozhodovat spory mezi hráči vyplývající ze hry,
b) vést hráče Dark elfa k čestné a poctivé hře, dodržování pravidel slušnosti a zásad fairplay,
c) spolupracovat s Lordem Pletronem a KaPO při komunikaci s hráči,
d) sledovat vývoj hry a přijímat vhodná opatření k tomu, aby Kodex hráče DE i Statut Rady Starších byly vždy plně funkční,

Článek II.
a) Funkční období Rady Starších je jeden rok.
b) Rada Starších má 5členů, kteří jsou voleni hráči Dark Elfa z navržených kandidátů (počet členů Rady zvolených dle původních artikulí se nemění). Kandidovat do Rady Starších může ten hráč Dark elfa, který má alespoň s jedním svým vládcem odehráno více než 365 herních dnů a uplynula-li roční lhůta v případě, byl-li potrestán dle Kodexu DE
c) Členy Rady Starších se stane těch 5 kandidátů, kteří ve volbách obdrží nejvyšší počet hlasů.
d) Rada ze svého středu volí Stařešinu, a to prostou většinou hlasů.
e) Stařešina řídí jednání a činnost Rady Starších. Do doby než je zvolen Stařešina, řídí jednání a činnost Rady Starších její člen s nejvyšším počtem odehraných herních dnů.
f) Rada rozhoduje ve sboru hlasováním. Každý člen Rady má jeden hlas. Není-li stanoveno jinak, postačí k přijetí rozhodnutí Rady Starších prostá většina hlasů jejích členů. V případě rovnosti hlasů je určující hlas Stařešiny.
g) Pokud kterýkoliv člen Rady Starších, včetně Stařešiny, nevykonává bez předchozího vysvětlení z jakéhokoliv důvodu svou funkci v Radě Starších po souvislou dobu nejméně 1 měsíce, přestává být členem Rady Starších. Rada Starších poté na uvolněný mandát neprodleně vyhlásí doplňující volby. Na ty se použijí přiměřeně ustanovení písmena b) a c). Zanikne-li pro nečinnost mandát v Radě Starších Stařešinovi, plní do zvolení nového Stařešiny jeho funkce člen Rady Starších s nejvyšším počtem odehraných dnů. Člen Rady Starších, kterému zanikl mandát pro nečinnost, se může zúčastnit dalších voleb do Rady nejdříve šest měsíců ode dne zániku jeho mandátu.
h) Pokud člen Rady Starších nevykonává efektivně a pravidelně svou funkci, může být po dvojím napomenutí od Stařešiny odvolán a to většinou hlasů všech členů rady Starších.
i) Stařešina může být ze své funkce odvolán; pro jeho odvolání musí hlasovat většina všech členů Rady Starších. Po odvolání Stařešiny plní do zvolení nového Stařešiny jeho funkce člen Rady Starších s nejvyšším počtem odehraných dnů.

Článek III.
a) Každý z členů Rady Starších je povinen přijmout stížnost hráče na porušení pravidel hry.
b) Po jejím přijetí předloží člen stížnost Radě Starších k projednání. Z projednání případu jsou vyloučeni ti členové Rady Starších, kteří mají na výsledku sporu osobní zájem. Je-li z tohoto důvodu vyloučena nadpoloviční většina členů Rady Starších, předloží Rada stížnost k rozhodnutí Lordu Pletronovi.
c) Stařešina pověří vybraného člena Rady Starších vyšetřením okolností případů, a to zejména zajištěním důkazů ze systémové komunikace DE a výslechem stran sporu. Tento člen po provedeném vyšetřování předloží Radě Starších zprávu o případu, nelze-li dosáhnout urovnání sporu dohodou.
d) Rada Starších projedná zprávu o případu a rozhodne o:
- udělení sankce dle § 10 Kodexu DE,
- odložení případu bez udělení sankce,
- o jiném vhodném opatření.
e) V případě akční ligy případ řeší oslovený člen Rady, který také vynese rozsudek dle Kodexu DE §14 písmene a) až f). Strany sporu se v tomto případě mohou proti rozhodnutí odvolat ke Stařešinovi do 3 dnů od vynesení rozsudku členem Rady; jeho rozhodnutí je konečné.
f) Všichni členové Rady Starších jsou povinni jít svým chováním a vystupováním příkladem ostatním hráčům. Za prokázané provinění člena Rady Starších proti pravidlům hry, Kodexu DE nebo zásadám fairplay může Rada Starších uložit jedině trest okamžitého vyloučení takového člena z Rady Starších spolu s udělením sankce podle § 10 Kodexu DE. Na místo vyloučeného člena Rady Starších vyhlásí Rada doplňující volby (viz čl. II. písm. g). Vyloučený člen Rady Starších se může dalších voleb zúčastnit nejdříve jeden rok po svém vyloučení.