Artikule Rady Starších

(platné od 27. 12. 2014)


Článek I. 
Zřizuje se Rada Starších Dark Elfa (dále jen "RS"). Posláním RS je: 
a) podle Kodexu hráče Dark Elfa (dále jen „Kodex DE") rozhodovat spory mezi hráči vyplývající ze hry a to hlavně za použití zdravého rozumu. 
b) vést hráče Dark Elfa k čestné a poctivé hře, dodržování pravidel slušnosti a zásad fairplay, 
c) sledovat vývoj hry a přijímat vhodná opatření k tomu, aby Kodex DE i Statut RS byly vždy plně funkční. 

Článek II. 
a) Funkční období RS je jeden rok. 
b) RS má 5 členů, kteří jsou voleni hráči Dark Elfa z navržených kandidátů. Kandidovat do RS může ten hráč Dark Elfa, který má alespoň s jedním svým vládcem odehráno více než 365 herních dnů a uplynula-li roční lhůta v případě, byl-li potrestán dle Kodexu DE. 
c) Členy RS se stane těch 5 kandidátů, kteří ve volbách obdrží nejvyšší počet hlasů. 
d) RS ze svého středu volí Stařešinu, a to prostou většinou hlasů. 
e) Stařešina řídí jednání a činnost RS. Do doby než je zvolen Stařešina, řídí jednání a činnost RS její člen s nejvyšším počtem odehraných herních dnů. 
f) RS rozhoduje ve sboru hlasováním. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je určující hlas Stařešiny. 
g) Pokud kterýkoliv člen RS (včetně Stařešiny) nevykonává bez předchozího vysvětlení z jakéhokoliv důvodu svou funkci po souvislou dobu nejméně 1 měsíce, přestává být členem. RS poté na uvolněný mandát neprodleně vyhlásí doplňující volby. Člen RS, kterému zanikl mandát pro nečinnost, se může zúčastnit dalších voleb nejdříve 1 rok ode dne zániku jeho mandátu. 
h) Pokud člen RS nevykonává efektivně a pravidelně svou funkci, může být po dvojím napomenutí od Stařešiny odvolán a to většinou hlasů všech členů. 
i) Stařešina může být ze své funkce odvolán; pro jeho odvolání musí hlasovat většina všech členů Rady Starších. 

Článek III. 
a) Každý z členů RS je povinen přijmout stížnost hráče na porušení pravidel hry. 
b) Pokud nelze případ vyřešit dohodou mezi stranami, Radní jej předloží do pléna RS k projednání. Z projednání případu jsou vyloučeni ti členové RS, kteří mají na výsledku sporu osobní zájem. Je-li z tohoto důvodu vyloučena nadpoloviční většina členů, případ je předložen k rozhodnutí Lordu Pletronovi. 
c) RS projedná zprávu o případu a rozhodne o: 
- udělení sankce dle §10 Kodexu DE, 
- uzavření či odložení případu bez udělení sankce, 
- o jiném vhodném opatření. 
d) V případě akční ligy případ řeší oslovený člen Rady, který také vynese rozsudek dle Kodexu DE §10. Strany sporu se v tomto případě mohou proti rozhodnutí odvolat ke Stařešinovi do 24 hodin od vynesení rozsudku členem Rady; jeho rozhodnutí je konečné. 
e) Všichni členové RS jsou povinni jít svým chováním a vystupováním příkladem ostatním hráčům. Za prokázané provinění člena RS pravidlům hry, Kodexu DE nebo zásadám fairplay může RS uložit jedině trest okamžitého vyloučení takového člena z Rady spolu s udělením sankce podle §10 Kodexu DE.